OBCHODNÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI TECHSEAL s.r.o.

se sídlem Černokostelecká 128/61

IČ: 27179320

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102320. 

Obchodní podmínky jsou určeny pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.techseal.cz. 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Tyto obchodní podmínky společnosti Techseal s.r.o. se sídlem Černokostelecká 128/61, identifikační číslo 27179320, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10320 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, v tomto případě s prodávajícím, nebo s ním jinak jedná.   Internetový obchod prodávajícího je provozován prodávajícím na internetové adrese http://eshop.techseal.cz(dále jen „internetový obchod“).

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží prodávajícího při využití internetového obchodu a další s tím související právní vztahy, a to pouze za situace, že kupující je spotřebitelem. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3 Pokud budou v kupní smlouvě sjednány práva a povinnosti smluvních stran odchylně od těchto obchodních podmínek, mají taková ujednání před zněním těchto podmínek přednost. 

1.4 Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

1.5 Kupní smlouva se řídí obchodními podmínkami účinnými v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

 

2. Uživatelský účet 

2.1 Kupující si může na základě registrace kupujícího vytvořit svůj vlastní uživatelský účet a jeho prostřednictvím zboží objednávat. Kupující může objednávat zboží z nabídky prodávajícího i bez registrace a vytvoření uživatelského účtu.

2.2 Při registraci v internetovém obchodě, jakož i při nákupu zboží bez registrace je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Pokud je kupující registrován a k objednávání zboží používá svůj uživatelský účet, je povinen při jakékoliv změně při registraci požadovaných údajů, tyto údaje aktualizovat. Údaje uváděné kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit údaje nutné k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn k tomu, aby umožnil užívání jeho uživatelského účtu třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení těchto povinností kupujícím.

2.4. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případech, kdy kupující nepoužívá uživatelský účet po dobu delší než 24 měsíců nebo pokud kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to zejména v případech údržby hardwarového či softwarového vybavení nutného pro provoz internetového obchodu.

 

 

3. Uzavření kupní smlouvy 

3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a popisu hlavních parametrů nabízeného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny s DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny nabízeného zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Prodávající si však vyhrazuje právo změny s tím, že veškeré nabídky prodeje zboží na internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Tyto obchodní podmínky nevylučují možnost uzavřít kupní smlouvu za podmínek, které budou sjednány individuálně.

3.3. Internetový obchod dále obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Tyto informace jsou platné pouze v případech doručování zboží na území České republiky. Ceny jsou uváděny včetně DPH.

3.4. Zboží, které kupující hodlá objednat, nejprve vloží do elektronického nákupního košíku v rámci internetového obchodu. Pro objednání zboží dále kupující vyplní objednávkový formulář. Vyplnění veškerých formulářem předepsaných podmínek je podmínkou platnosti elektronické objednávky. Objednávkový formulář obsahuje údaje o objednávaném zboží, údaje o kupujícím a kontaktní údaje o něm, údaje o adrese kam má být zboží doručeno. Pokud se tato adresa liší od kontaktních údajů kupujícího, má kupující možnost uvést tzv. fakturační adresu. Údaje o způsobu úhrady kupní ceny a její kalkulace, o požadovaném způsobu doručení zboží a o nákladech, které jsou spojeny s dodáním zboží. Kupujícímu je umožněno, aby v objednávkovém formuláři vyplnil poznámku, ve které může sdělit prodávajícímu další skutečnosti, které považuje za podstatné.

3.5. Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno, aby zkontroloval vložené údaje, měnil tyto údaje a opravil případné chyby. Kupující je oprávněn a je mu umožněno tyto údaje měnit. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází až potvrzením přijetí objednávky ze strany prodávajícího, které bude zasláno po obdržení objednávky kupujícímu elektronickou poštou, a to na jeho adresu.

3.7. Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se objednávka za neplatnou. Tuto možnost bude prodávající využívat pouze v případě zvláštního charakteru zakázky např. co do množství, nákladů na přepravu apod. Potvrzení také může být požadováno u kupujících, kterým se v minulosti nepodařilo na jimi uvedenou adresu doučit.

3.8. S osobami, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu, není kupující povinen uzavřít kupní smlouvu.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. Cena zboží a platební podmínky 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) v hotovosti či bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Černokostelecká 128/161, 102 00 Praha 10 – Štěrboholy, b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, c) bankovním převodem ve prospěch účtu prodávajícího.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Zboží bude kupujícím vydáno až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

4.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.5.  V případě platby bankovním převodem ve prospěch účtu prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

5. Dodací lhůta, přeprava a dodání zboží 

5.1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zvoleným způsobem platby bude platba bankovním převodem ve prospěch účtu prodávajícího, začíná běžet dodací lhůta ode dne, kdy prodávající obdržel platbu na svůj bankovní účet.

5.2. V případě, že je zboží na skladě, zavazuje se jej prodávající vyexpedovat ze skladu k osobnímu odběru nebo odevzdat kupujícímu v místě určeném v objednávce, a to do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

5.3. Dostupnost zboží na skladě je uvedena ve webovém rozhraní internetového obchodu při objednávání zboží.

5.4. V případě, že zboží není na skladě, zavazuje se jej prodávající obvykle vyexpedovat ze skladu k osobnímu odběru nebo předat dopravci, a to do 7 pracovních dnů. Pokud by prodávající nebyl schopen u některého neskladového zboží tuto lhůtu splnit, zavazuje se bezodkladně kontaktovat kupujícího a dohodnout s ním termín dodání.

5.5. Způsob doručení zboží a volba dopravce je na prodávajícím, nedohodnou-li se strany v kupní smlouvě jinak.

5.6. V případě, že dopravce zboží bude určen kupujícím, aniž mu byl takový dopravce ze strany prodávajícího nabídnut, účinky odevzdání zboží kupujícímu nastanou již předáním zboží dopravci. Kupující pak nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.7 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží, případně náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.8. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat účelně vynaložené náklady spojené s uskladněním věci. Dále je prodávající v takovém případě od smlouvy odstoupit.

5.9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, které svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a případná reklamace ohledně porušení obalu zásilky může být následně hodnocena jako nedůvodná.

5.10 V případě, že kupující bude požadovat dodání zboží do jiného státu než Česká republika, bude cena dopravy sjednána individuálně.

 

6. Odpovědnost za vady a jakost při převzetí 

6.1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §1914 až §1925, §2099 až §2117 a §2158 až §2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající je zavázán plnit kupujícímu bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.

6.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující věc převzal: a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující mohl očekávat s ohledem na povahu zboží; b) se věc hodí k účelu, který kupující uvedl nebo ke kterému se věc obvykle užívá; c) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4. Prodávající dle čl. 6.3. neodpovídá za jakost při převzetí v případech, kdy: a) je vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; b) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím; c) vada na věci vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti); d) je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením; d) vada vznikla vnější událostí mimo vliv prodávajícího; e) kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo kdy kupující vadu sám způsobil.

6.5. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. 6.3. může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.6. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vad, které se vyskytnou u zboží, v době 24 měsíců od převzetí zboží.

6.7. Kupující je povinen svá práva z vad uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za škody, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

6.8. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá požadavkům dle tohoto článku, má kupující právo, pokud je vada odstranitelná, na opravu nebo doplnění toho co chybí, případně na přiměřenou slevu. Je-li vada neodstranitelná a nelze-li pro ni věc řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny. 

6.9. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.10. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

7. Reklamační řád 

7.1. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího osobně nebo zasláním na adresu jeho provozovny, která je na adrese TECHSEAL s.r.o., Černokostelecká 128/61, 102 00 Praha 10. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci. Kupující je dále povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo, respektive jaký způsob vyřízení reklamace si zvolil.

7.2. Prodávající zajišťuje přítomnost pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace, a to po celou provozní dobu provozovny tzn. v pracovních dnech v Pondělí – Čtvrtek 8:00-16:00, Pátek – 8:00 – 15:00.

7.3. V případě uplatnění práva z vad kupujícím prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.4. Pověřený pracovník prodávajícího rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Potřebu odborného posouzení prodávající sdělí kupujícímu ve výše uvedené lhůtě 3 pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany prodávajícího.

7.5. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

7.6. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

8. Odstoupení od kupní smlouvy 

8.1. Kupující má v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Pokud je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má kupující právo odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci. Odstoupení od smlouvy lze zaslat na adresu TECHSEAL s.r.o., Černokostelecká 128/61, 102 00 Praha 10, případně e-mailem na adresu info@techseal.cz. Uvedená lhůta má sloužit k tomu, aby se kupující mohl seznámit v přiměřeném rozsahu s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

8.2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

8.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy, od které bylo kupujícím odstoupeno, přijal. Kupující vrátí peněžní prostředky kupujícímu stejným způsobem, jako je sám přijal. Jiným způsobem budou peněžní prostředky vráceny pouze tehdy, pokud s tím prodávající bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8.4. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízel, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží jen ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

8.7. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

9. Ochrana spotřebitele 

9.1. Kupující bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má každý spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy.

9.2. Subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na adrese http://www.mpo.cz/dokument171389.html. V případě řešení vztahu kupujícího a prodávajícího tímto orgánem obvykle bude Česká obchodní inspekce.

 

10. Ochrana osobních údajů 

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením (EU) 2016/679.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním zejména těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační čísli, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“)

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

10.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.5. Kupující potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující potvrzuje, že je mu známo, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným systémem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.8. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

 

11. Doručování, kontaktní údaje 

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondenci související s kupní smlouvou lze doručovat kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce. Prodávajícímu lze doručovat korespondenci na e-mailovou adresu info@techseal.cz nebo na adresu jeho sídla.

11.2. Telefonický kontakt na prodávajícího je +420 270 003 620.

 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

V Praze dne 21. 05. 2018